MANUFAKTURA PODUSZEK MONIKA ŁUCZAK

Dane podstawowe

Imię
MONIKA
Nazwisko
ŁUCZAK
Numer NIP
8531320374
Numer REGON
369388892
Firma przedsiębiorcy
MANUFAKTURA PODUSZEK MONIKA ŁUCZAK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
jakoscpoduszki@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
500570525
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. Szczecin, gm. Szczecin, miejsc. Szczecin, ul. Gwarna, nr 44, lok. 3, 70-789
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
MONIKA ŁUCZAK, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. Szczecin, gm. Szczecin, miejsc. Szczecin, ul. Gwarna, nr 44, lok. 3, 70-789
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2018-02-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2023-01-31
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2018-08-07 10:14:15
Pełnomocnik przedsiębiorcy
BEATA IGRAS
Numer NIP
9551963696
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. Szczecin, gm. Szczecin, miejsc. Szczecin, ul. Metalowa, nr 22B, lok. 2, 70-744
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.