JAN BOJDO FOLIOGRAF-PRACOWNIA REKLAMY

Dane podstawowe

Imię
JAN
Nazwisko
BOJDO
Numer NIP
6791011982
Numer REGON
350024363
Firma przedsiębiorcy
JAN BOJDO FOLIOGRAF-PRACOWNIA REKLAMY

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
jan.bojdo@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wielicki, gm. Wieliczka, miejsc. Wieliczka, Modrzewiowa, nr 28H, 32-020
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków-Podgórze, miejsc. Kraków, ul. Christo Botewa, nr 1c, 30-798
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wielicki, gm. Wieliczka, miejsc. Wieliczka, Modrzewiowa, nr 28H, lok. 28H, 32-020
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1990-12-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2021-11-25
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony
Data zgonu przedsiębiorcy
2019-11-23
Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego
2019-11-23
Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
2021-11-24
Powód wykreślenia
  • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - wprowadzenie informacji o zgonie przedsiębiorcy

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Data ustanowienia zarządcy
2019-11-23
Imię i nazwisko
Krystyna Bojdo
Numer NIP
6791516417
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. wielicki, gm. Wieliczka, miejsc. Wieliczka, ul. Modrzewiowa, nr 28H, 32-020
Adres poczty elektronicznej
krystyna.bojdo1@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
501954594
Inna forma kontaktu
-

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.