La Mimi RADOSŁAW HOC

Dane podstawowe

Imię
RADOSŁAW
Nazwisko
HOC
Numer NIP
5241803192
Numer REGON
369012371
Firma przedsiębiorcy
La Mimi RADOSŁAW HOC

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Armii Krajowej, nr 1, 05-082
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, al. Aleja Prymasa Tysiąclecia, nr 48A, lok. 38, 01-242
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Górczewska, nr 124, 01-460
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Chełmska, nr 21, lok. lok.20, opis miejsca IMPRESARIAT BLUE BUD.16 LOK.20
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, al. Aleja Prymasa Tysiąclecia, nr 83A, lok. 103, 01-242
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, al. Aleja Prymasa Tysiąclecia, nr 48A, lok. 39, 01-242
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Armii Krajowej, nr 1, 05-082
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2018-01-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2020-01-20 08:20:30
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Mariusz Ostrowski
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Armii Krajowej, nr 1, 05-082
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Data publikacji pełnomocnictwa
2020-01-20 08:20:30
Pełnomocnik przedsiębiorcy
ILONA HOC
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Armii Krajowej, nr 1, 05-082
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
Pełny zakres reprezentacji przedsiębiorcy wobec przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej oraz kontrahentów
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.