PPH "KEMER" Lech Modrzyński

Dane podstawowe

Imię
LECH
Nazwisko
MODRZYŃSKI
Numer NIP
9570010135
Numer REGON
190786869
Firma przedsiębiorcy
PPH "KEMER" Lech Modrzyński

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
remigiusz.modrzynski@kemer.com.pl
Adres strony internetowej
www.kemer.com.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Straszyn, Plażowa, nr 15, 83-010
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy, miejsc. Kartuzy, ul. Dworcowa, nr 16, 83-300, opis miejsca CH KASZEBE
Polska, woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Straszyn, ul. Plażowa, nr 15, 83-010, opis miejsca Zakład Produkcyjny
Polska, woj. pomorskie, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, miejsc. Gdańsk, ul. Politechniczna, nr 7/5, 80-288, opis miejsca CH JANTAR
Polska, woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Straszyn, Starogardzka, 83-010, opis miejsca Nr nieruchomości: 42-44
Adres do doręczeń
PPH KEMER Lech Modrzyński, woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Straszyn, ul. Starogardzka, nr 42, lok. II piętro, 83-010
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1987-07-15
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
REMIGIUSZ MODRZYŃSKI
Numer NIP
5832558703
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-09-23 10:44:29
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Remigiusz Modrzyński
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, miejsc. Gdańsk, ul. Kręta, nr 49/1, 80-217
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.