POMORSKA GRUPA DORADCZA KAMIL ZBROJA

Dane podstawowe

Imię
KAMIL
Nazwisko
ZBROJA
Numer NIP
8392015838
Numer REGON
771479250
Firma przedsiębiorcy
POMORSKA GRUPA DORADCZA KAMIL ZBROJA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Zbożowa, nr 7, lok. 46, 81-020
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Zbożowa, nr 7, lok. 46, 81-020
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2011-01-31
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2022-01-31
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
(brak daty)
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Iwona Kąkol
Numer NIP
5891956345
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. słupski, gm. Ustka, miejsc. Zimowiska, nr 16, 76-270
Adres poczty elektronicznej
office@kamilzbroja.eu
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
Niniejszym udzielam Iwonie Kąkol pełnomocnictwa do występowania i dokonywania wszelkich czynności prawnych przed sądami, organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, osobami fizycznymi oraz prawnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w moim imieniu, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej CEIG pod nazwą: Pomorska Grupa Doradcza Kamil Zbroja NIP 839-201-58-38. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
Data publikacji pełnomocnictwa
2018-05-09 10:43:29
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Monika Jaskulska
Numer NIP
8391683561
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Zbożowa, nr 7, lok. 46, 81-020
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.