1."IQ" DOROTA SZYNAL; 2.NPPP IQ Dorota Szynal w Świdnicy; 3.TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DOROTKA

Dane podstawowe

Imię
DOROTA
Nazwisko
SZYNAL
Numer NIP
8862563691
Numer REGON
020843361
Firma przedsiębiorcy
1."IQ" DOROTA SZYNAL; 2.NPPP IQ Dorota Szynal w Świdnicy; 3.TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DOROTKA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
dorotaszynal@wp.pl
Adres strony internetowej
IQPSYCHOLOG.PL
Numer telefonu
535441522
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. świdnicki, gm. Świdnica, miejsc. Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich, nr 1, 58-100
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław, miejsc. Wrocław, ul. Kawalerzystów, nr 22, lok. 1, 53-004
Adres do doręczeń
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. świdnicki, gm. Świdnica, miejsc. Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich, nr 1, 58-100
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-11-04
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.