PROGRESS ENGINEERING LESZEK SAWICKI

Dane podstawowe

Imię
LESZEK
Nazwisko
SAWICKI
Numer NIP
6191010951
Numer REGON
250470083
Firma przedsiębiorcy
PROGRESS ENGINEERING LESZEK SAWICKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kępiński, gm. Bralin, miejsc. NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA, nr 4A, 63-640
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kępiński, gm. Bralin, miejsc. Nowa Wieś Książęca, nr 44, 63-640
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kępiński, gm. Bralin, miejsc. NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA, nr 4A, 63-640
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1995-01-04
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających, 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 6191903353 REGON:
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Wioletta Sawicka
Numer NIP
7521003849
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-11-06 12:57:04
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Wioleta Sawicka
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kępiński, gm. Kępno, miejsc. Kępno, ul. Witolda Lutosławskiego, nr 24, 63-600
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.