GZYL ALEKSANDRA BARBARA GALANTERIA egzyl.pl

Dane podstawowe

Imię
ALEKSANDRA
Nazwisko
GZYL
Numer NIP
7651071677
Numer REGON
570236110
Firma przedsiębiorcy
GZYL ALEKSANDRA BARBARA GALANTERIA egzyl.pl

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. szamotulski, gm. Wronki, miejsc. Obelzanki, nr 23C, 64-510
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. szamotulski, gm. Wronki, miejsc. Obelzanki, nr 23C, 64-510
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2021-12-31
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2022-01-03
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-06-25 09:33:49
Pełnomocnik przedsiębiorcy
JAKUB GZYL
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. szamotulski, gm. Obrzycko, miejsc. Zielonagóra, ul. Stobnicka, nr 25, 64-520
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.