DERPOL PPHU WALDEMAR DERDOWSKI

Dane podstawowe

Imię
WALDEMAR
Nazwisko
DERDOWSKI
Numer NIP
5560001173
Numer REGON
002529302
Firma przedsiębiorcy
DERPOL PPHU WALDEMAR DERDOWSKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Twarda, nr 4, lok. 277, 00-105
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. inowrocławski, gm. Inowrocław, miejsc. Inowrocław, ul. Poznańska, nr 373, 88-100
Polska, woj. POMORSKIE, pow. Sopot, gm. Sopot, miejsc. Sopot, ul. Grunwaldzka, nr 12-16, lok. 22, 81-759
Adres do doręczeń
WALDEMAR DERDOWSKI, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. inowrocławski, gm. Inowrocław, miejsc. Inowrocław, ul. Poznańska, nr 373, 88-100
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2016-01-11
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2024-07-01
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2024-07-02
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 64.91.Z Leasing finansowy, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
(brak daty)
Pełnomocnik przedsiębiorcy
BARBARA KOZŁOWSKA
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. inowrocławski, gm. Inowrocław, miejsc. Inowrocław, ul. Poznańska, nr 373, 88-100
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
Reprezentacja firmy DERPOL PPHU Waldemar Derdowski przed organami oraz podpisywanie deklaracji i pobieranie zaświadczeń w: 1. Urząd Dzielnicy Środmieście m.st. Warszawya, 2. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. 3. ZUS.
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.