Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C. Lidia Lipko i Zbigniew Lipko

Dane podstawowe

Imię
Lidia
Nazwisko
Lipko
Numer NIP
7141266761
Numer REGON
430945727
Firma przedsiębiorcy
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Borkach i Woli Osowińskiej S.C. Lidia Lipko i Zbigniew Lipko

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Borki, ul. Magnoliowa, nr 9, 21-345
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. Lubelskie, pow. Radzyński, gm. Borki, miejsc. Wola Osowińska, Parkowa, nr 5, 21-345
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Borki, ul. Magnoliowa, nr 9, 21-345
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1998-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
86.21.ZPraktyka lekarska ogólna
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 58.11.Z Wydawanie książek, 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 5381611311 REGON: 431029518
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.