Violeta Wysota - Krzyczmanik wspólnik spółki cywilnej AUTO - VOLL

Dane podstawowe

Imię
Violeta
Nazwisko
Wysota-Krzyczmanik
Numer NIP
9820292880
Numer REGON
100431406
Firma przedsiębiorcy
Violeta Wysota - Krzyczmanik wspólnik spółki cywilnej AUTO - VOLL

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Górna, miejsc. Łódź, ul. Chocianowicka, nr 4B, 93-460
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Górna, miejsc. Łódź, ul. Chocianowicka, nr 4B, 93-460
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-12-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 01.30.Z Rozmnażanie roślin, 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach, 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 7261012276 REGON: 471005142
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.