HALINA OKOPNA-PECUCH - Agencja Nieruchomości "ZOFIA", Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha

Dane podstawowe

Imię
HALINA
Nazwisko
OKOPNA-PECUCH
Numer NIP
6751171099
Numer REGON
121256415
Firma przedsiębiorcy
HALINA OKOPNA-PECUCH - Agencja Nieruchomości "ZOFIA", Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
info@zofianieruchomosci.com.pl
Adres strony internetowej
zofianieruchomosci.com.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. tatrzański, gm. Zakopane, miejsc. Zakopane, ul. Jana Kasprowicza, nr 31A, 34-500
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. nowotarski, gm. Rabka-Zdrój, miejsc. Rabka-Zdrój, ul. Orkana, nr 24, 34-700
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. tatrzański, gm. Zakopane, miejsc. Zakopane, ul. Nowotarska, nr 26A, 34-500
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. tatrzański, gm. Zakopane, miejsc. Zakopane, ul. Jana Kasprowicza, nr 31A, 34-500
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-07-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 7361470363 REGON: 121173706
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.