WEBRANGE TOMASZ WIECZOREK

Dane podstawowe

Imię
TOMASZ
Nazwisko
WIECZOREK
Numer NIP
6572709145
Numer REGON
260217608
Firma przedsiębiorcy
WEBRANGE TOMASZ WIECZOREK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
tomasz.wieczorek@webrange.pl
Adres strony internetowej
http://www.webrange.pl
Numer telefonu
+48660241333
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. Kielce, gm. Kielce, miejsc. Kielce, ul. Dzielna, nr 10, lok. 6, 25-213
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. Kielce, gm. Kielce, miejsc. Kielce, ul. Dzielna, nr 10, lok. 6, 25-213
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2021-10-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
63.12.ZDziałalność portali internetowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
63.12.Z Działalność portali internetowych, 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91.Z Leasing finansowy, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie (data ustania: 2013-08-15)
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.