Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adrian Kubicki

Dane podstawowe

Imię
Adrian
Nazwisko
Kubicki
Numer NIP
7492086582
Numer REGON
161454868
Firma przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adrian Kubicki

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
mail.adrk@gmail.com
Adres strony internetowej
www.aktreklama.pl
Numer telefonu
+48887661887
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Pawłowiczki, miejsc. Urbanowice, ul. Kozielska, nr 52, 47-270
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Adrian Kubicki AKTREKLAMA.PL, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Pawłowiczki, miejsc. Urbanowice, ul. Kozielska, nr 52, 47-270
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2012-03-21
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2023-09-01
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2023-09-20
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 18.11.Z Drukowanie gazet, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI, 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.