SZKOŁA ŻEGLARSTWA - PUNTOVITA mgr Justyna Stępka

Dane podstawowe

Imię
Justyna
Nazwisko
Stępka
Numer NIP
5372062342
Numer REGON
060454361
Firma przedsiębiorcy
SZKOŁA ŻEGLARSTWA - PUNTOVITA mgr Justyna Stępka

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
michal@puntovita.pl
Adres strony internetowej
http://puntovita.pl
Numer telefonu
501177487
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. Biała Podlaska, gm. Biała Podlaska, miejsc. Biała Podlaska, ul. Janiny Niedźwiedzkiej, nr 13, 21-500
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. giżycki, gm. Giżycko, miejsc. Giżycko, Warszawska, nr 21, lok. 5, 11-500
Adres do doręczeń
Justyna Stępka, woj. LUBELSKIE, pow. Biała Podlaska, gm. Biała Podlaska, miejsc. Biała Podlaska, ul. Janiny Niedźwiedzkiej, nr 13, 21-500
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2009-03-16
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2012-04-11
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2010-06-07 - Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych organizator turystyki
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.