KAT24.PL ANETA WĘGLARZ

Dane podstawowe

Imię
ANETA
Nazwisko
WĘGLARZ
Numer NIP
9372462428
Numer REGON
363016474
Firma przedsiębiorcy
KAT24.PL ANETA WĘGLARZ

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
kat24.pl
Numer telefonu
793090399
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Grabowa, nr 28, 43-300
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. pszczyński, gm. Pszczyna, miejsc. Pszczyna, ul. Szaraków, nr 1, 43-200
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Grabowa, nr 28, 43-300
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-12-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2021-10-11
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2016-01-12 do 2026-01-11 - Zezwolenie na zbieranie odpadów Zbieranie prowadzone jest w Pszczynie przy ul. Szaraków 1
(wprowadzone przez Starosta pszczyński Pszczyna)
od 2016-03-21 do 2026-02-28 - Zezwolenie na transport odpadów na terenie całego kraju
(wprowadzone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej Bielsko-Biała)
od 2020-07-02 do 2026-01-11 - Zezwolenie na zbieranie odpadów zmiana decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 12.01.2016 r., znak RO-IV.6233.46.2015 udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów
(wprowadzone przez Starosta pszczyński Pszczyna)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.