ETERNO s.c. Barbara Stelmach

Dane podstawowe

Imię
Barbara
Nazwisko
Stelmach
Numer NIP
5291170501
Numer REGON
142465134
Firma przedsiębiorcy
ETERNO s.c. Barbara Stelmach

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, ul. Magazynowa, nr 9, 05-800
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Barbara Stelmach, woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, ul. Magazynowa, nr 9, 05-800
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2005-07-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52.Z Produkcja lodów, 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, 11.05.Z Produkcja piwa, 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 5222776376 REGON: 140176880
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Małgorzata Stelmach
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2024-01-12 09:10:08
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Małgorzata Stelmach
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, ul. Magazynowa, nr 9, 05-800
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
https://eterno.pl/
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.