KRZYSZTOF BERLIK "LILA" P.H.

Dane podstawowe

Imię
KRZYSZTOF
Nazwisko
BERLIK
Numer NIP
7821960236
Numer REGON
631050334
Firma przedsiębiorcy
KRZYSZTOF BERLIK "LILA" P.H.

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Orła Białego, nr 33, lok. 3, 61-251
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań-Nowe Miasto, miejsc. Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego, nr 2, lok. 237, 61-693
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ, GŁOGOWSKA, nr 248
, miejsc. RZGÓW, RZEMIEŚLNICZA, nr 35, opis miejsca - Centrum Targowe "Ptak" S.A.
Polska, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań-Nowe Miasto, miejsc. Poznań, PLESZEWSKA, nr 1, 61-139
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań-Nowe Miasto, miejsc. Poznań, os. Orła Białego, nr 33, lok. 3, 61-251
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2002-05-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.