Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik

Dane podstawowe

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Wójcik
Numer NIP
9691443608
Numer REGON
242976877
Firma przedsiębiorcy
Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
biuro@awentur.pl
Adres strony internetowej
www.awentur.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. gliwicki, gm. Knurów, miejsc. Knurów, Stawowa, nr 2, 44-193
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. gliwicki, gm. Knurów, miejsc. Knurów, ul. Niepodległości, nr 16, lok. 1, 44-100
Adres do doręczeń
Biuro podróży Awentur Wójcik Krzysztof, woj. ŚLĄSKIE, pow. gliwicki, gm. Knurów, miejsc. Knurów, Stawowa, nr 2, 44-193
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2012-07-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2012-07-30 - Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice)
od 2018-12-05 - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – osób 
(wprowadzone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawa)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.