MGM Life Elżbieta Zielińska

Dane podstawowe

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Zielińska
Numer NIP
5212830714
Numer REGON
180868575
Firma przedsiębiorcy
MGM Life Elżbieta Zielińska

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
elzbieta.zielinska@poczta.onet.eu
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, gm. Marki, miejsc. Marki, ul. Maksymiliana Małachowskiego, nr 12, lok. 41, 05-270
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, gm. Zielonka, miejsc. Zielonka, ul. Wolności, nr 2, 05-220
Adres do doręczeń
EL-BUD Elżbieta Zielińska, woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, gm. Marki, miejsc. Marki, ul. Maksymiliana Małachowskiego, nr 12, lok. 41, 05-270
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2012-07-18
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2022-04-30
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.