3MMEDIA MACIEJ MROZIK

Dane podstawowe

Imię
MACIEJ
Nazwisko
MROZIK
Numer NIP
6691500440
Numer REGON
320845652
Firma przedsiębiorcy
3MMEDIA MACIEJ MROZIK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
foto@3mmedia.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, ul. Marynarki Wojennej, nr 3, lok. 27, 33-100
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ŚWIETEGO rOCHA, nr 154, 35-330
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, ul. Marynarki Wojennej, nr 3, lok. 27, 33-100
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-05-11
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 35.14.Z Handel energią elektryczną, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 74.20.Z Działalność fotograficzna, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2015-08-03 do 2030-08-03 - Licencja na przewóz taksówką Licencja Nr 0575 Gmina Miasta Tarnowa
(wprowadzone przez Urząd Miasta Tarnów)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.