RYSZARD LUTER TECH NOIR PALMER ELDRITCH

Dane podstawowe

Imię
RYSZARD
Nazwisko
LUTER
Numer NIP
7871224924
Numer REGON
301714264
Firma przedsiębiorcy
RYSZARD LUTER TECH NOIR PALMER ELDRITCH

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
biuro@madric.pl
Adres strony internetowej
www.madric.pl
Numer telefonu
797767787
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Czajcza, nr 1A, lok. 4N, 61-546
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
RYSZARD LUTER, woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Czajcza, nr 1A, lok. 4N, 61-546
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2011-05-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.