Trzech Kumpli - Browar Lotny - Piotr Sosin

Dane podstawowe

Imię
Piotr
Nazwisko
Sosin
Numer NIP
9930354091
Numer REGON
360100518
Firma przedsiębiorcy
Trzech Kumpli - Browar Lotny - Piotr Sosin

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
browar@trzechkumpli.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, Ludowa, nr 30, 33-101
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, Krakowska, nr 113, 33-100
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, Racławicka, nr 14, 33-101
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, Ludowa, nr 30, 33-101
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2014-11-18
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 11.05.Z Produkcja piwa, 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Irmina Wachna-Sosin
Numer NIP
9930469836
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2020-09-23 15:45:31
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Natalia Mioduszewska
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Polna, nr 52, lok. 4, 00-644
Adres poczty elektronicznej
natalia@trzechkumpli.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
696 741 599
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
Data publikacji prokury
2018-11-26 14:31:15
Prokurent przedsiębiorcy
Irmina Wachna-Sosin
Numer NIP
Numer PESEL
-
Prokurent posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Tarnów, gm. Tarnów, miejsc. Tarnów, Ludowa, nr 30, 33-101
Adres poczty elektronicznej
marka@trzechkumpli.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
884818138
Zakres prokury
-
Czynności objęte prokurą w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2021-06-12 do 2023-06-11 - Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem 
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków)
od 2021-11-27 do 2025-07-31 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep Tarnów, ul. Krakowska 113
(wprowadzone przez Urząd Miasta Tarnów)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.