MARIUSZ MACIĄGA PETROSTAR

Dane podstawowe

Imię
MARIUSZ
Nazwisko
MACIĄGA
Numer NIP
1131990535
Numer REGON
140970980
Firma przedsiębiorcy
MARIUSZ MACIĄGA PETROSTAR

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
petrostar@interia.pl
Adres strony internetowej
www.petrostar.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Grodzieńska, nr 37, 03-750
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Bielany, miejsc. Warszawa, ul. Cegłowska, nr 19, 01-803
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Targówek, miejsc. Warszawa, ul. Rembielińska, nr 20, lok. 403, 03-352
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Elżbiety Rakuszanki, nr 6, 02-496
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Wawer, miejsc. Warszawa, ul. Michała Kajki, nr 97, 04-621
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 17a, 02-561
Adres do doręczeń
Mariusz Maciąga, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Targówek, miejsc. Warszawa, ul. Rembielińska, nr 20, lok. 403, 03-352
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-06-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.