IWANT TRAVEL Katarzyna Pianowska

Dane podstawowe

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Pianowska
Numer NIP
9580123071
Numer REGON
362955218
Firma przedsiębiorcy
IWANT TRAVEL Katarzyna Pianowska

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
travel@iwant.pl
Adres strony internetowej
www.iwant.pl
Numer telefonu
507293343
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. pucki, gm. Kosakowo, miejsc. Pierwoszyno, ul. Kaszubska, nr 16A, 81-198
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Iwant Travel, woj. POMORSKIE, pow. pucki, gm. Kosakowo, miejsc. Pierwoszyno, ul. Kaszubska, nr 16A, 81-198
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2015-11-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2021-04-28
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2020-03-16 11:28:04
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Damian Pianowski
Numer NIP
9581408723
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, Chrzanowskiego, nr 10B, lok. 5, 81-338
Adres poczty elektronicznej
damian.pianowski@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
507293343
Zakres pełnomocnictwa
Wszelkie czynności pomocne przy prowadzeniu działalności. Podpisywanie umów z klientami i kontrahentami, podpisywanie faktur.
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2015-11-23 - Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Zaświadczenie zmieniające o wpisie do rejestru
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.