InfoLex Adam Seredyński

Dane podstawowe

Imię
ADAM
Nazwisko
SEREDYŃSKI
Numer NIP
8831194790
Numer REGON
890606348
Firma przedsiębiorcy
InfoLex Adam Seredyński

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
seradam@infolex.com.pl
Adres strony internetowej
www.infolex.com.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój, miejsc. Duszniki-Zdrój, Sudecka, nr 14, 57-340
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój, miejsc. Duszniki-Zdrój, Rynek, nr 16, lok. 2, 57-340
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój, miejsc. Duszniki-Zdrój, Rynek, nr 16, lok. 7, 57-340
Adres do doręczeń
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój, miejsc. Duszniki-Zdrój, Sudecka, nr 14, 57-340
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1997-09-25
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 69.10.Z Działalność prawnicza, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2005-05-02 - Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
(wprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawa)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.