SafeRide TADEUSZ KRYSZYN

Dane podstawowe

Imię
Tadeusz
Nazwisko
Kryszyn
Numer NIP
1130700937
Numer REGON
141076092
Firma przedsiębiorcy
SafeRide TADEUSZ KRYSZYN

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
kryszynt@op.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Piastów, miejsc. Piastów, ul. Cypriana Godebskiego, nr 2, 05-820
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
SafeRide, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Pory, nr 60, lok. 9, 02-757
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2013-01-03
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
(brak daty)
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Krzysztof Jacek Kryszyn
Numer NIP
1131923680
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. pruszkowski, gm. Pruszków, miejsc. Pruszków, ul. Przejazdowa, nr 27, 05-820
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo ogólne
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.