ADAM GOŁĄB P.P.U.H "COMSTAL"

Dane podstawowe

Imię
ADAM
Nazwisko
GOŁĄB
Numer NIP
6251279913
Numer REGON
278335357
Firma przedsiębiorcy
ADAM GOŁĄB P.P.U.H "COMSTAL"

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
comstal@comstal.com.pl
Adres strony internetowej
www.comstal.com.pl
Numer telefonu
32/ 330-97-01
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza, miejsc. Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka, nr 74C, 41-303
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza, miejsc. Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka , nr 74, lok. AB , 41-303
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza, miejsc. Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka, nr 74C, 41-303
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2004-12-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Iwona Gołąb
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2015-03-05 - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy 
(wprowadzone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.