"TEDEX" KONSEREWACJA ZABYTKÓW,KOWALSTWO I USŁUGI BUDOWLANE PIOTR SZOR

Dane podstawowe

Imię
PIOTR
Nazwisko
SZOR
Numer NIP
7251097963
Numer REGON
100355119
Firma przedsiębiorcy
"TEDEX" KONSEREWACJA ZABYTKÓW,KOWALSTWO I USŁUGI BUDOWLANE PIOTR SZOR

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Polesie, miejsc. Łódź, ul. Legionów, nr 38, lok. 25, 90-702
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. pabianicki, gm. Konstantynów Łódzki, miejsc. Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II, nr 34, 95-050
Adres do doręczeń
"TEDEX" KONSEREWACJA ZABYTKÓW,KOWALSTWO I USŁUGI BUDOWLANE PIOTR SZOR, woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Polesie, miejsc. Łódź, ul. Legionów, nr 38, lok. 25, 90-702
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-05-21
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2021-02-05
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.