My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk

Dane podstawowe

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Chwesiuk
Numer NIP
5472068255
Numer REGON
242859723
Firma przedsiębiorcy
My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
info@holika.pl
Adres strony internetowej
http://www.holika.pl
Numer telefonu
+48334454245
Numer faksu
+48334454296
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska, nr 70, 43-309
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska, nr 70, 43-300
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. bielski, gm. Czechowice-Dziedzice, miejsc. Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów, nr 260, 43-500
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej, nr 220, 43-316, opis miejsca 2 pawilon obiektu ZIAD
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała, miejsc. Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska, nr 70, 43-309
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2012-03-16
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 5472209796 REGON: 381995312
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.