FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "ARKADIUSZ" HENRYK GORCZYCA

Dane podstawowe

Imię
HENRYK
Nazwisko
GORCZYCA
Numer NIP
6481067132
Numer REGON
272144478
Firma przedsiębiorcy
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "ARKADIUSZ" HENRYK GORCZYCA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
601514842
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Zabrze, gm. Zabrze, miejsc. Zabrze, ul. Wojciecha Kossaka, nr 59a, lok. 13, 41-803, opis miejsca adres siedziby firmy
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. GLIWICE, gm. GLIWICE, miejsc. GLIWICE, ZWYCIĘSTWA, nr 52A
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Zabrze, gm. Zabrze, miejsc. Zabrze, ul. Wojciecha Kossaka, nr 59A, lok. 13, 41-803
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1994-04-28
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Katarzyna Gorczyca
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.