ZAKŁAD TELERADIOMECHANIKI - SYSTEMY ALARMOWE KRZYSZTOF MAJEWSKI

Dane podstawowe

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Majewski
Numer NIP
8761367310
Numer REGON
870090848
Firma przedsiębiorcy
ZAKŁAD TELERADIOMECHANIKI - SYSTEMY ALARMOWE KRZYSZTOF MAJEWSKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
ztsa@wp.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
56 4630610
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Grudziądz, gm. Grudziądz, miejsc. Grudziądz, ul. Stefczyka, nr 1, 86-300
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Grudziądz, gm. Grudziądz, miejsc. Grudziądz, ul. Stefczyka, nr 1, 86-300
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1991-07-15
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2000-03-20 - Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego L-0291/00
(wprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.