Tomasz Sompoliński, "ALFA-TECH"

Dane podstawowe

Imię
Tomasz
Nazwisko
Sompoliński
Numer NIP
6661372210
Numer REGON
311593396
Firma przedsiębiorcy
Tomasz Sompoliński, "ALFA-TECH"

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
kontakt@alfa-tech.com.pl
Adres strony internetowej
www.alfa-tech.com.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kolski, gm. Koło, miejsc. Koło, ul. Toruńska, nr 10, 62-600
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Piotrków Kujawski, miejsc. Piotrków Kujawski, ul. Kaliska, nr 39, 88-230
Polska, woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Osiek Mały, miejsc. Osiek Mały, ul. Kolska, nr 25, 62-613
Polska, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Sompolno, miejsc. Sompolno, ul. Piotrkowska, nr 42, 62-610
Adres do doręczeń
woj. WIELKOPOLSKIE, pow. kolski, gm. Koło, miejsc. Koło, ul. Toruńska, nr 10, 62-600
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1993-01-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.