Bałtyk Tomasz Wroński

Dane podstawowe

Imię
TOMASZ
Nazwisko
WROŃSKI
Numer NIP
5891997568
Numer REGON
383436663
Firma przedsiębiorcy
Bałtyk Tomasz Wroński

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
TomaszWronski@icloud.com
Adres strony internetowej
http://xn--kantorbatyk-05b.pl/
Numer telefonu
+48609320320
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. WEJHEROWSKI, gm. RUMIA, miejsc. RUMIA, Ulica Dąbrowskiego 6c, nr 6c, 84-230
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
TOMASZ WROŃSKI, woj. POMORSKIE, pow. WEJHEROWSKI, gm. RUMIA, miejsc. RUMIA, Ulica Dąbrowskiego 6c, nr 6c, 84-230
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2019-06-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 63.12.Z Działalność portali internetowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-06-11 01:11:30
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Anna Wrońska
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Sopot, gm. Sopot, miejsc. Sopot, ul. Polna, nr 62, lok. 39, 81-740
Adres poczty elektronicznej
annawronska91@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
515796100
Zakres pełnomocnictwa
ogólne do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. zmiana wpisu wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2019-06-03 - Rejestr działalności kantorowej 
(wprowadzone przez Narodowy Bank Polski Warszawa)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.