1. QUATTRUM ŁUKASZ KNIGAWKA;

Dane podstawowe

Imię
Łukasz
Nazwisko
Knigawka
Numer NIP
5832837863
Numer REGON
220962237
Firma przedsiębiorcy
1. QUATTRUM ŁUKASZ KNIGAWKA;

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
quattrum@interia.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Pruszcz Gdański, ul. Czesława Miłosza, nr 12a, lok. 3, 83-000
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Quattrum Łukasz Knigawka, woj. POMORSKIE, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański, miejsc. Pruszcz Gdański, ul. Czesława Miłosza, nr 12a, lok. 3, 83-000
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-02-22
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2018-02-26
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 18.11.Z Drukowanie gazet, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, 25.92.Z Produkcja opakowań z metali , 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 25.94.Z Produkcja złączy i śrub, 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających, 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, 30.91.Z Produkcja motocykli, 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich, 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 69.10.Z Działalność prawnicza, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
(brak daty)
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Mirosław Piekarski
Numer NIP
5832036011
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
-
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, miejsc. Gdańsk, nr 101, lok. 7, 80-398
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
1. występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków 2. składania oraz przyjmowania w imieniu Mocodawcy oświadczeń woli wobec i od podmiotów trzecich, wszelkiego rodzaju organów oraz instytucji. 3. odbioru przesyłek oraz wszelkiej korespondencji kierowanych bezpośrednio do Mocodawcy
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.