1. Agnieszka Wójcik; 2. Agnieszka Wójcik wspólnik spółki cywilnej MOKOTOWSKA 41 s.c.

Dane podstawowe

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Wójcik
Numer NIP
7611322860
Numer REGON
146657735
Firma przedsiębiorcy
1. Agnieszka Wójcik; 2. Agnieszka Wójcik wspólnik spółki cywilnej MOKOTOWSKA 41 s.c.

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
ORKIESTRA3@OP.PL
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", nr 10A, lok. 102, 03-984
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. lubartowski, gm. Kock, miejsc. Bożniewice, nr 31, 21-150
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Śródmieście, miejsc. Warszawa, ul. Mokotowska, nr 41, 00-551, opis miejsca GAR NASZ
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", nr 10A, lok. 102, 03-984
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2013-05-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 7010821593 REGON: 380081550
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2023-10-24 do 2027-10-24 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklep ogólnospożywczy "GAR NASZ", ul. Mokotowska 41, 00-551 Warszawa
(wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.