PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRZEGORZ KUKOROWSKI

Dane podstawowe

Imię
GRZEGORZ
Nazwisko
KUKOROWSKI
Numer NIP
5981473509
Numer REGON
211203151
Firma przedsiębiorcy
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRZEGORZ KUKOROWSKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBUSKIE, pow. Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, miejsc. Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka, nr 12E, lok. 2, 66-400
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. LUBUSKIE, pow. słubicki, gm. Ośno Lubuskie, miejsc. Ośno Lubuskie, ul. Boczna, nr 14, 69-220
Adres do doręczeń
GRZEGORZ KUKOROWSKI, woj. LUBUSKIE, pow. słubicki, gm. Ośno Lubuskie, miejsc. Ośno Lubuskie, ul. Boczna, nr 14, 69-220
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2001-12-31
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.A Nauka języków obcych, 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.