SILESIAN KORAB Marek Kromplewski

Dane podstawowe

Imię
MAREK
Nazwisko
KROMPLEWSKI
Numer NIP
9121606255
Numer REGON
933019402
Firma przedsiębiorcy
SILESIAN KORAB Marek Kromplewski

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
biuro@easydent.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. oławski, gm. Oława, miejsc. Oława, ul. Brzeska, nr 1, 55-200
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. oławski, gm. Oława, miejsc. Oława, ul. Brzeska, nr 28, 55-200
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. oławski, gm. Oława, miejsc. Oława, ul. Młyńska, nr 1-1A, 55-200
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. oławski, gm. Oława, miejsc. Oława, ul. ks. Franciszka Kutrowskiego, nr 1A, 55-200
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław-Krzyki, miejsc. Wrocław, PLAC GEN. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, nr 3A, 54-113
Polska, woj. OPOLSKIE, pow. brzeski, gm. Brzeg, miejsc. Brzeg, ul. Długa, nr 32, 49-300
Adres do doręczeń
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. oławski, gm. Oława, miejsc. Oława, ul. Brzeska, nr 1, 55-200
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2004-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
86.23.ZPraktyka lekarska dentystyczna
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.