"KEN-TUR" MICHAŁ KLESKA

Dane podstawowe

Imię
MICHAŁ
Nazwisko
KLESKA
Numer NIP
7712646044
Numer REGON
100471759
Firma przedsiębiorcy
"KEN-TUR" MICHAŁ KLESKA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
kentur@wp.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
501-045-814
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. Piotrków Trybunalski, gm. Piotrków Trybunalski, miejsc. Piotrków Trybunalski, ul. Prosta, nr 104, 97-300
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. Piotrków Trybunalski, gm. Piotrków Trybunalski, miejsc. Piotrków Trybunalski, ul. Prosta, nr 104, 97-300
Adres do doręczeń elektronicznych
-
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-03-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2017-03-06 do 2032-03-06 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
(wprowadzone przez Urząd Miasta Piotrków Trybunalski)
od 2020-09-23 do 2025-09-23 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 031/2020/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2020-12-08 do 2025-12-08 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 049/2020/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2020-12-15 do 2025-12-15 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 051/2020/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2021-12-06 do 2026-12-06 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 051/2021/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2023-03-06 do 2028-03-06 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 005/2023/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2023-03-14 - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – osób 
(wprowadzone przez Urząd Miasta Piotrków Trybunalski)
od 2023-04-12 do 2028-04-12 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Nr 08/2023 na linię Łódź-Wola Rakowa
(wprowadzone przez Urząd Miasta Łódź)
od 2024-02-21 do 2029-02-21 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 004/2024/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)
od 2024-03-14 do 2029-03-14 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zezwolenie nr 014/2024/S
(wprowadzone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.