NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KACPEREK" Renata Skowron

Dane podstawowe

Imię
Renata
Nazwisko
Skowron
Numer NIP
7141268412
Numer REGON
060132692
Firma przedsiębiorcy
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KACPEREK" Renata Skowron

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski, miejsc. Radzyń Podlaski, Międzyrzecka, nr 98, 21-300
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Borki, miejsc. Wola Chomejowa, nr 67, 21-345
Polska, woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski, miejsc. Radzyń Podlaski, ul. Spółdzielcza, nr 10, 21-300
Adres do doręczeń
Renata Skowron, woj. LUBELSKIE, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski, miejsc. Radzyń Podlaski, Międzyrzecka, nr 98, 21-300
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2006-05-20
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.10.ZPlacówki wychowania przedszkolnego
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego, 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2012-04-10 - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Klub Przedszkolaka "Kacperek" 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Jagiellończyka 7
(wprowadzone przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.