Maciej Komorowski IS-MK s.c.

Dane podstawowe

Imię
MACIEJ
Nazwisko
KOMOROWSKI
Numer NIP
8882480287
Numer REGON
910128081
Firma przedsiębiorcy
Maciej Komorowski IS-MK s.c.

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Toruń, gm. Toruń, miejsc. Toruń, ul. Szeroka, nr 17, 87-100
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Toruń, gm. Toruń, miejsc. Toruń, ul. Mikołaja Kopernika, nr 14, 87-100
Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Toruń, gm. Toruń, miejsc. Toruń, ul. Szeroka, nr 17, 87-100
Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Toruń, gm. Toruń, miejsc. Toruń, ul. Józefa Chrzanowskiego, nr 2, 87-100
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Toruń, gm. Toruń, miejsc. Toruń, ul. Szeroka, nr 17, 87-100
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2018-04-09
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2022-06-21
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2022-07-11
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.84.Z Produkcja przypraw, 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58.11.Z Wydawanie książek, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Dane spółki
NIP: 7162822687 REGON: 369918433
Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce
-

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-08-02 13:36:59
Pełnomocnik przedsiębiorcy
PRZEMYSŁAW MATUSZEWSKI Biuro Rachunkowe Consulting-ProExpert Przemysław Matuszewski
Numer NIP
8741625134
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. brodnicki, gm. Brodnica, miejsc. Brodnica, ul. Kamionka, nr 14, lok. 1, 87-300
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.