LULU Katarzyna Śnieg-Mora

Dane podstawowe

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Śnieg-Mora
Numer NIP
6312608950
Numer REGON
243150814
Firma przedsiębiorcy
LULU Katarzyna Śnieg-Mora

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
lulu.koontakt@gmail.com
Adres strony internetowej
www.arflor.pl
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚLĄSKIE, pow. Gliwice, gm. Gliwice, miejsc. Gliwice, ul. Plebańska, nr 12, 44-100
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. ŚLĄSKIE, pow. Gliwice, gm. Gliwice, miejsc. Gliwice, ul. Oleśnickiego, nr 14, 44-100
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Gliwice, gm. Gliwice, miejsc. Gliwice, ul. Oleśnickiego, nr 14, 44-100
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2013-01-09
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2015-06-01
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2019-03-13 14:30:00
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Sebastian Mora
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŚLĄSKIE, pow. Gliwice, gm. Gliwice, miejsc. Gliwice, ul. Oleśnickiego, nr 14, 44-100
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.