MENTORZY ROZWOJU RYSZARD JAN JURKOWSKI

Dane podstawowe

Imię
RYSZARD
Nazwisko
JURKOWSKI
Numer NIP
1130968137
Numer REGON
142535030
Firma przedsiębiorcy
MENTORZY ROZWOJU RYSZARD JAN JURKOWSKI

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
ryszard@mentorzyrozwoju.pl
Adres strony internetowej
www.mentorzyrozwoju.pl
Numer telefonu
502071960
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Chmielno, miejsc. Sznurki, nr 118a, 83-324
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. POMORSKIE, pow. kartuski, gm. Kartuzy, miejsc. Kartuzy, ul. Jana Bielińskiego, nr 6, lok. L2, 83-300
Polska, woj. POMORSKIE, pow. kartuski, gm. Chmielno, miejsc. Przewóz, Sznurki, nr 118A, 83-324
Polska, woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Łączna, nr 5, 81-657
Polska, woj. POMORSKIE, pow. kartuski, gm. Sierakowice, miejsc. Załakowo, nr 18a, 83-340
Adres do doręczeń
RYSZARD JURKOWSKI, woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Chmielno, miejsc. Sznurki, nr 118a, 83-324
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-08-23
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
2022-12-31
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2023-01-01
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91.Z Leasing finansowy, 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.10.Z Działalność prawnicza, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego, 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.32.A Technika, 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 85.59.A Nauka języków obcych, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Imię i nazwisko
Mirosława Spaleniak-Jurkowska
Numer NIP
5861261957
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
(brak daty)
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Mirosława Spaleniak-Jurkowska
Numer NIP
5861261957
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. POMORSKIE, pow. kartuski, gm. Chmielno, miejsc. Sznurki, nr 118a, 83-324
Adres poczty elektronicznej
mirka@odnova-dlaciebie.pl
Adres strony internetowej
odnova-dlaciebie.pl
Numer telefonu
503113975
Zakres pełnomocnictwa
prokura, występowanie przez organami publicznymi, sądami, wszystkie czynności w zakresie przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.