KAL-POL MARCIN KALARA

Dane podstawowe

Imię
MARCIN
Nazwisko
KALARA
Numer NIP
6581046023
Numer REGON
290690942
Firma przedsiębiorcy
KAL-POL MARCIN KALARA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
kal-pol@modelarnia.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. konecki, gm. Końskie, miejsc. Końskie, ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 20, lok. 9, 26-200
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, Łagiewnicka, nr 21/23, 02-860, opis miejsca Punkt serwisowy
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Ochota, miejsc. Warszawa, ul. Kopińska, nr 32a, 02-327
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków-Śródmieście, miejsc. Kraków, ul. Grzegórzecka, nr 45, 31-532
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Ochota, miejsc. Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R., nr 6, 02-362
Adres do doręczeń
MARCIN KALARA, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej, nr 6, 02-362
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1996-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 74.20.Z Działalność fotograficzna, 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, 91.01.B Działalność archiwów, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.