"ERWINUS" Sylwia Deptuła

Dane podstawowe

Imię
Sylwia
Nazwisko
Deptuła
Numer NIP
6951320977
Numer REGON
390328020
Firma przedsiębiorcy
"ERWINUS" Sylwia Deptuła

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Jawor, miejsc. Jawor, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 4, 59-400
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Jawor, miejsc. Jawor, ul. Lubińska, nr 4, 59-400
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Jawor, miejsc. Jawor, 4 OGRODY, nr 205, 59-400, opis miejsca DZIAŁKA GRUNTU O POW. 1020 M2
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Mściwojów, miejsc. Snowidza, nr 121, 59-407
Adres do doręczeń
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Jawor, miejsc. Jawor, ul. Lubińska, nr 4, 59-400
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-09-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
2021-01-14
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Zawieszony

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2021-01-15 09:21:55
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Erwin Deptuła
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. jaworski, gm. Jawor, miejsc. Jawor, ul. Lubińska, nr 4, 59-500
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
504109661
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.