Gadgets.pl Krzysztof Kułakowski

Dane podstawowe

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Kułakowski
Numer NIP
8652116069
Numer REGON
830483941
Firma przedsiębiorcy
Gadgets.pl Krzysztof Kułakowski

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
krzysztof@kulakowski.com
Adres strony internetowej
www.weeco.eu
Numer telefonu
506305055
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. PODKARPACKIE, pow. niżański, gm. Nisko, miejsc. Nisko, ul. Franciszka Gutki, nr 4, 37-400
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Krzysztof Kułakowski, woj. PODKARPACKIE, pow. niżański, gm. Nisko, miejsc. Nisko, ul. Franciszka Gutki, nr 4, 37-400
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2012-03-28
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie (data ustania: 2018-07-11)
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.