PAN TU NIE STAŁ JUSTYNA BURZYŃSKA-LEBIEDOWICZ

Dane podstawowe

Imię
JUSTYNA
Nazwisko
BURZYŃSKA-LEBIEDOWICZ
Numer NIP
7272307609
Numer REGON
100851522
Firma przedsiębiorcy
PAN TU NIE STAŁ JUSTYNA BURZYŃSKA-LEBIEDOWICZ

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
justyna.burzynska@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Nowosolna, miejsc. Stare Skoszewy, nr 6D, 92-701
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Śródmieście, miejsc. Warszawa, ul. Piękna, nr 31/37, 00-677
Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków-Podgórze, miejsc. Kraków, Nadwiślańska, nr 9, 30-527
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Widzew, miejsc. Łódź, ul. Brzezińska, nr 50, 92-111
Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław-Śródmieście, miejsc. Wrocław, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 44, 50-020
Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Śródmieście, miejsc. Łódź, ul. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta, nr 10C, 90-062, opis miejsca sklep stacjonarny
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Nowosolna, miejsc. Stare Skoszewy, nr 6D, 92-701
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2010-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 49.41.Z Transport drogowy towarów, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 58.11.Z Wydawanie książek, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2020-09-16 14:54:09
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Maciej Lebiedowicz
Numer NIP
9222628620
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Nowosolna, miejsc. Stare Skoszewy, Stare Skoszewy, nr 6D, 92-701
Adres poczty elektronicznej
maciek@pantuniestal.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
888657200
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.