KONCEPT NIKOLA MISIOWIEC

Dane podstawowe

Imię
NIKOLA
Nazwisko
MISIOWIEC
Numer NIP
9592031239
Numer REGON
385453973
Firma przedsiębiorcy
KONCEPT NIKOLA MISIOWIEC

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
misiowiec@interia.eu
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
602649018
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
-
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Nikola Misiowiec, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Strawczyn, miejsc. Oblęgorek, ul. Parkowa, nr 4, 26-067
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2020-02-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
2021-04-06
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 14.14.Z Produkcja bielizny, 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Małżeńska wspólność majątkowa
Nie
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2020-01-31 17:10:46
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Oskar Misiowiec
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Strawczyn, miejsc. Oblęgorek, ul. Parkowa, nr 4, 26-067
Adres poczty elektronicznej
oskar.misiowiec@yahoo.pl
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
883581277
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
 • zmiana wpisu
 • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Data publikacji pełnomocnictwa
2021-04-05 18:10:34
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Ewelina Misiowiec
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Strawczyn, miejsc. Oblęgorek, ul. Parkowa, nr 4, 26-067
Adres poczty elektronicznej
ewelinamisiowiec@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
668149148
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
 • zmiana wpisu
 • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Data publikacji pełnomocnictwa
2020-01-31 17:10:46
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Tomasz Misiowiec
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
-
Adres do doręczeń
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. kielecki, gm. Strawczyn, miejsc. Oblęgorek, ul. Parkowa, nr 4, 26-067
Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Zakres pełnomocnictwa
-
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
 • zmiana wpisu
 • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.