Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr

Dane podstawowe

Imię
Józef
Nazwisko
Pędziwiatr
Numer NIP
9181004011
Numer REGON
950211589
Firma przedsiębiorcy
Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
-
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. LUBELSKIE, pow. biłgorajski, gm. Księżpol, miejsc. Borki, nr 31, 23-415
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. biłgorajski, gm. Księżpol, miejsc. Borki, nr 31, 23-415
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
1989-03-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
2023-01-19
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Małżeńska wspólność majątkowa
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
-
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Wykreślony
Data zgonu przedsiębiorcy
2021-01-17
Data ustanowienia zarządu sukcesyjnego
2021-02-01
Data wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
2023-01-18
Powód wykreślenia
  • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - wprowadzenie informacji o zgonie przedsiębiorcy

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

Data ustanowienia zarządcy
2021-02-01
Imię i nazwisko
MAŁGORZATA RENATA PĘDZIWIATR
Numer NIP
-
Zarządca sukcesyjny posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. LUBELSKIE, pow. BIŁGORAJSKI, gm. KSIĘŻPOL, miejsc. BORKI, BORKI, nr 31, 23-415
Adres poczty elektronicznej
INFO@PEDZIWIATR-DRZWI.PL
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
-
Inna forma kontaktu
-

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

 
brak wpisów
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.