Marhaba Poland Seham Szymańska

Dane podstawowe

Imię
Seham
Nazwisko
Szymańska
Numer NIP
8921435174
Numer REGON
521858828
Firma przedsiębiorcy
Marhaba Poland Seham Szymańska

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
seham@marhaba.pl
Adres strony internetowej
marhaba.pl
Numer telefonu
0048510555499
Numer faksu
-
Inna forma kontaktu
-

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. rypiński, gm. Rypin, miejsc. Rypin, ul. 1 Maja, nr 5, lok. 3, 87-500
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
-
Adres do doręczeń
Seham Szymańska, woj. MAZOWIECKIE, pow. grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki, miejsc. Książenice, ul. Wiolinowa, nr 31, 05-825
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
Egipt, Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2022-05-02
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru
-
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Małżeńska wspólność majątkowa
Tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

 
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

 
brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

 
brak wpisów

Pełnomocnicy/prokurenci przedsiębiorcy

Data publikacji pełnomocnictwa
2022-05-24 17:03:53
Pełnomocnik przedsiębiorcy
Krzysztof Szymański
Numer NIP
Numer PESEL
-
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw
Polska
Adres do doręczeń
woj. MAZOWIECKIE, pow. grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki, miejsc. Książenice, Wiolinowa, nr 31, 05-825
Adres poczty elektronicznej
marhaba.poland@gmail.com
Adres strony internetowej
-
Numer telefonu
501980099
Zakres pełnomocnictwa
ogólne
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
Opublikowanie informacji w CEIDG o pełnomocniku / prokurencie jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie / ustanowieniem prokury.
Zakończenie publikacji informacji o pełnomocniku / prokurencie następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta.
Organy administracji publicznej mają obowiązek z urzędu potwierdzać w CEIDG upoważnienie pełnomocnika / prokurenta do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnik / prokurent ujawniony w CEIDG zwolniony jest z obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy). Nie dotyczy to spraw prowadzonych w oparciu o Ordynację podatkową oraz ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej

Uprawnienia
od 2022-07-08 do 2037-07-07 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym 
(wprowadzone przez Starosta rypiński Rypin)

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

Kwalifikacje
brak wpisów
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.